​EN Flag.png

Data, Information and Protected Disclosure.png

Żvelar ta’ Informazzjoni Protetta


L-għan tal-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Informatur (Kap. 527.) huwa li jipprovdi għal proċeduri li skondhom impjegati kemm fis-settur privat kif ukoll fl-amministrazzjoni pubblika jistgħu jiżvelaw informazzjoni dwar prattiki mhux xierqa minn min iħaddimhom jew minn impjegati oħra li jimpjegaw lil min iħaddimhom u biex tipproteġi lill-impjegati li jagħmlu l-iżvelar imsemmi minn azzjoni detrimentali. Aktar informazzjoni tista’ tinstab hawn​

Protezzjoni tad-Data


Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586.), għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kull informazzjoni personali li niġbru mingħandek u aħna se nsegwu dan id-dmir. Aħna ser nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex ma nħallux xi aċċess mhux awtorizzat. Aħna ma ngħaddux id-dettalji miġbura minnek bħala viżitatur u/jew utent, lil xi partijiet terzi sakemm ma tagħtiniex il-kunsens biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat bil-liġi. Aktar informazzjoni tista’ tinstab hawn​

L-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni

L-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Kap. 496.) jistabbilixxi d-dritt għall-pubbliku ġenerali għal informazzjoni miżmuma minn awtoritajiet pubbliċi sabiex jippromwovu aktar trasparenza u responsabbiltà fil-gvern. Għaldaqstant, il-pubbliku ġenerali jista’ jitlob dokumenti miżmuma mill-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u s-Solidarjetà Soċjali (MFCS). Aktar informazzjoni tista’ tinstab hawn

Irrapporta nuqqas ta' osservanza mal-provedimenti tal-Att dwar 

is-Sigurtà Soċjali (KAP. 318) 

 
Id-Direttorat għall-Osservanza ta' Benefiċċji għandu l-obbligu li jiżgura li l-benefiċċji u s-servizzi soċjali jaslu għand dawk il-benefiċċjarji li verament ħaqqhom.  Id-Direttorat jinvestiga r-rapporti kollha li huwa jirċievi fejn hu allegat li l-benefiċċji soċjali u servizzi li jiġu mogħtija jew riċevuti mhumiex f’osservanza mal-provedimenti tal-liġi applikabbli.  Jekk tissuspetta li xi persuna tkun qegħda tirċievi benefiċċji soċjali li mhumiex f'osservanza mal-provedimenti tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, int tista' tiġbed l-attenzjoni tad-Direttorat billi tissottometti talba kunfidenzjali għall-investigazzjoni hawn​
​​​​​